خواص و فواید میوه جات ، غلات ، بقولات

به گزارش مجله ستاره، زرد آلو میوه بسیار مغذى است بخصوص موقعى که به حالت خشک در آمده باشد- برگه زرد آلو- ایـن مـیـوه سازنده بافتها و استخوان است . به سبب دارا بودن ویتامین هاى گروه ب مـوجـب تـعـادل دستگاه عصبى بدن مى گردد و به جهت سرشار بودن از قند و یک نیرو بخش قوى و درجه اول محسوب مى گردد. زرد آلو حیات سلولى را زیادت مى

خواص و فواید میوه جات ، غلات ، بقولات

خواص و فواید میوه جات - غلات - بقولات

زرد آلو

زرد آلو میوه بسیار مغذى است بخصوص موقعى که به حالت خشک در آمده باشد- برگه زرد آلو- ایـن مـیـوه سازنده بافتها و استخوان است . به سبب دارا بودن ویتامین هاى گروه ب مـوجـب تـعـادل دستگاه عصبى بدن مى گردد و به جهت سرشار بودن از قند و یک نیرو بخش قوى و درجه اول محسوب مى گردد. زرد آلو حیات سلولى را زیادت مى بخشد و امکان فـعـالیت و طول عمر بیشترى به شخص مى دهد این میوه به خصوص در موارد کمخونى ، اختلالات یا افسردگى روانى و گرفتگى صدا ورم حنجره تجویز مى گردد.

زرد آلوى تازه یکى از داروهاى معالج اسهال است و چون آنرا به صورت خشک در آورده اند یبوست را درمان مى کند.

سیر

در سـیـر مـواد زیـر یافت مى گردد: گوگرد، ید سیلیس و مهمتر از همه اسانس گوگردى بـه نـام آلیـل .سـیـر یـک مـاده غـذایى ضد عفونى کننده طبیعى و پلشت پر بسیار جالب توجهى براى ریتین است . تجمع مواد فوق الذکر در سیر سبب شده است که مصرف ایـن گـیـاهـان بـدن انـسـان را در بـرابـر بـیـمـاریـهـا، عـدم تعادل غددى و اغلب اختلالات دیگر محافظت نماید.

از آنجا که سیر ترشح غدد معده را تحریک نموده و قابلیت تحرک جدار آن را فعالیت مى بـخـشد و امکان فعالیت و طول عمر بیشترى به شخص مى دهد یک ماده اشتهاانگیز و در عین حال یاری کننده هضم به تعداد مى رود.

یـکـى از عـللى کـه مـعـده نـتـوانـد سـیـر را بـه طـور هـمـیـشـگـى مـصـرف و تـحـمـل نـمـاید آن باشد که آنرا بخوبى تجویده و کاملا با بزاق ممزوجش ننموده اند یا آنـکـه مـخـاط دسـتـگـاه گـوارش زیـاد تـحـرک بـا خـراشـیـده شـده اسـت . در حـالت اول بایستى مراقبت نمود که سیر را در دهان بخوبى بجوند و با آب دهان ممزوج و مخلوط سـازنـد و در حالت دوم ، قبل از غذا کمى آب و یک قاشق مربا خورى از مواد پانسمان کننده مـعـده معده میل کنند. واقعا جاى بسى تاءسف است که انسان خود را از خوردن سیر محروم کند زیـرا مـى تـوان یـقـیـن حـاصـل کرد که سیر کلیه ترشحات رسوبى انگلى مبتلایان به تصلب شراین را حل نموده و از تکلیس سرخرگها جلوگیرى مى کند.

سـیـر قـلب را بـه کـار واداشـتـه و خـونـرا تـصـفـیـه نـمـوده و در نـتـیـجه جریان خون را تـسـهـیل مى نماید فشار خون را پایین برده و به سر حد عادى مى رساند کسانیکه داراى فـشـار خون عادى و یا کمى پایین تر از معمول هستند نبایستى از این لحاظ بیمى به خود راه دهـنـد زیـرا آنـچـه مـسـلم اسـت کـه آن اسـت کـه سـیـر هـمـه چـیـز را بـه حـالت تـعـادل در مـى آورد اگر داروى پائین آورنده فشار خون براى کسى که داراى فشار خون پـائیـن اسـت خـطـر ناک واقع مى گردد سیر بالعکس داراى چنین اثر نامطلوبى نبوده داراى فـشـار بـلکـه اثـر بـهـبـود بـخـشـنده و مطلوبى بر روى چنین افراد بر جاى مى گذارد. فـرامـوش نـکـنیم سیر دفع کننده قوى کرم روده است که بعضى اوقات مى توان با سیر گـردن بندى ساخته آنرا در کیسه کوچکى ریخته به گردن بیاویزیم تا انگلها از بدن او فرار کنند و این همان کارى است که در ازمنه قدیم در بعضى نواحى انجام مى دادند.

بـراى مصرف داخلى ساده ترین راه آن است که به تمام غذاهاى خود سیر اضافه کنیم در صـورت امکان بهتر آن است که سیر را به شکل خام خورده گردد زیرا پختن قسمت اعظم ماده مـوثـر آنـرا از بـیـن مـى بـرد. اگـر بـخـواهـیـم سـریـعـتـر و بـیـشـتـر عمل کند دو تا چهار عدد سیر را رنده نموده در یک گیلاس آب گرم مى ریزیم و مى گذاریم تـمـامـى شـب بـمـانـد و بـخـوبـى خـیـس بخورد. صبح روز بعد آنرا صاف نموده آب آنرا بـنوشید و تفاله اش را به دور بیاندازند. به طریقه دیگر آنکه سیر را شب قیمه قیمه کـرده جـعـفـرى و روغـن زیـتـون بـه آن اضـافـه کـرده و بـه هـمـراه بـا صـبـحـانـه مـیـل کـنـنـد. مـى توان سیر را قیمه اى خرد نموده بر روى قطعه اى از نان که کره روى آن مالیده باشند بریزند و به مصرف برسانند.

امـروزه چنین دریافته اند که سیر یکى از محافظین و پیشگیرى کننده سرطان شناخته شده است بعلاوه داروى موثرى بر ضد سیاه سرفه و عصبى به تعداد مى رود.

طـریـقـه اى کـه دکـتـر واسـیـلف بـه کار مى برد و ما آن را آزمایش نموده و موفقیت حـاصـل نـمـودیم آن است که شب هنگام میزان لازم و کافى سیر را پوست کنده در 250 گرم آب جـوشـان مـى ریزیم . براى بچه ها تا یکساله 15 گرم ، بچه ها تا پنج ساله 25 گـرم و ده الى دوازده سـاله 40 گـرم و از آن بـزرگـتـر 60 تـا 80 گـرم از ایـن مـحـلول را روزى هـشت تا ده قاشق بدهند قاشق مرباخورى تا 5 ساله قاشق دسرخورى تا کـودکـان ده الى دوازده سـاله و از آن بـزرگـتـرهـا را قـاشـق سـوپـخـورى مـى دهـنـد. در صورتیکه بچه ها از خودرن آن امتناع کردند مى توان به نسبت یک دو میزانى شکر به آن اضافه کنند.

عـلاوه بـر آن سـیـر در مـوارد اسـتـعـمـال خـارجـى نـیـز داراى خـواص غـیـر قابل تردیدى است .

بـراى مـراقـبـت و از بـیـن بـردن مـیخچه و زگیل کف پا و غیره و کیست هاى کوچک از سیر را اسـتـفاده مى کنند بدین ترتیب که سیر پوست کنده را بر روى میخچه یا کیست مى مالند و ایـن کـار را چـندین بار در روز تکرار مى کنند و پس از پایان کار، درمان را با استفاده از یک مشمع کوچک تکمیل مى کنند.

در مـورد زگـیـل ، سـیـر را حـلقـه وار و بـه انـدازه شـاخـى زگـیـل بـریـده و روى آن مـى گـذارنـد و یـا پـانـسـمـان مـى کـنند بطوریکه خوبى روى زگیل بچسبد. این کار را روزى دو مرتبه صبح و شب تکرار نموده و پانسمان را عوض مى کنند.

گـانـگـلیـونـهاى محتقن را با مخلوطى از سیر پوست کنده و روغن زیتون ماساژ مى دهند مى دهـنـد در مـورد کـریـهـائى رومـاتـیـسـمى داشته باشد هر شب تامپون پنبه اى را از عصاره سـیـرى که تازه به دست آمده باشد آغشته نموده در گوش بیمار مى گذارند کسانیکه از دندان درد شکایت دارید یا از گوش درد مى نالند یک حبه سیر را تنزیب نازکى پیچیده در گـوش مـى گـذارنـد تـا بـتـوان در مـوقـع لزوم بـه کـمـک تـنـزیـب آن را خـارج کـنند. در کـرمـخـوردگـى دنـدان سـیـر پـوسـت کـنده را در داخل کرمخوردگى بگذارند. در این موارد احتیاجى به مراجعه دندان پزشک نخواهند بود.

هـمـچنین سیر یاری خوبى در درمان مبتلایان به روماتیسم و نقرس مى باشد. بدین ترتیب کـه قـسـمـتـهـاى دردنـاک را با مخلوطى از روغن زیتون کافورى و سیر نسبت دو قسمت روغن کافورى و یک قسمت سیر، بخوبى ماساژ دهند، مخلوط ستون مهره ها با مخلوط فوق قدرت و نیرو به بدن بخشیده شخص را مستعد مى کند انجام هر کار مى کند. بیمارى حرب را هم مـى تـوان بـا هـمـیـن مـخـلوط درمـان نـمود در این وقت به جاى روغن از آب مخصوص استفاده مى کنند.

جلبک ها

بعضى از جلبکها از قبیل اگاراگارماکول و خوردنى هستند که در گیاهخوارى مى توان از آنـهـا استفاده کرد با این گونه گیاهان مى توان ژله و آش تهیه کرد، بعلاوه با اضافه کـردن بـه آبـگـوشـت بـقـولات ، آب میوه جات ، شیر و غیره ... به میزان دو تا ده گرم در لیتر آگاراگار و 30 تا 50 گرم کاراگاهن غذایى فراهم ساخت .

کـارگـاهن را مى توان به صورت خام در سالاد استفاده نمود. بعلاوه آنرا بسیار خرد نموده در آبـگـوشـت بـقـولات یـا آش بریزند یا آنکه بصورت خام همراه با بعضى سبزیجات دیـگـر مـصـرف کـنـنـد به میزان یک قاشق مرباخورى براى هر نفر که در موارد ورم روده ، یبوست هاى سبک و عفونت روده و بسیار مفید و داروى گرانبهائى محسوب مى گردد.

از آنـجـا کـه جـلبـک سـرشـار از یـد و برم مى باشند در نارسایى و بى نظمى کار غدد تـجـویـز و تـوصـیـه مـى شـود هـمـچـنـیـن در اخـتـلالات عـمـل اعـصـاب بـعـلاوه در درمـان عفونتهاى ریوى بسیار موثر مى باشند براى این کار از جوشانده میزانى از آنرا به مدت ده دقیقه مى جوشانند مى توان یک گیاه مفید دیگرى مانند پونه به آن اضافه نموده میزانى عسل یا قند نیشکر هم به آن بیفزایند.

زالزالک

این میوه را به سبب وجود خاصیت قابض بودن و بخوبى مى شناسد و بدین جهت در درمان اسهال و اسهال خونى و بعضى خونریزیها مى برند.

زالزالک حـاوى مـازو، پکتین ، کلسیم ، اسید تارتریک و اسید مالیک مى باشند مسلولین و مـبـتـلایان به کمخونى مى توانند از آن یاری بگیرند. بعلاوه است در خصوص روماتیسمى ها و مبتلایان به ورم روده .

بادام

بادام بر دو نوع است بادام شیرین و بادام تلخ . آنچه که ما در این جا در باره اش صحبت مـى کـنیم بادام شیرین است که حائز اهمیت بسیار است در صورتیکه بادام تلخ بیشتر به مـصـرف اسـتـعـمـال خـارجـى رسـیـده و اسـاس اغـلب روغـنـهـاى مـالیـدنـى را تشکیل مى دهد.

بادام شیرین از زمانهاى قدیم مورد توجه پزشکان و دانشمندان و بالاخره عموم مردم قرار گرفته است . زیرا که مصرف غذایى یا دوایى داشته و دارد. پزشکان قدیمى این میوه را بـه عـنـوان نـرم کننده گلو، مسکن ، سوزش و دردهاى مجارى ادرار، مقوى معده و سینه و پاک کننده روده ها مى شناختند.

یـکـى از تذکره نویسان مى گوید رازى این میوه را به اسم رشد دهنده مغز و نخاع موجب بهبود حال عمومى و چاقى دانسته است یکى دیگر از دانشمندان مصرف بادام را به عـنـوان دسر بسیار مفید تشخیص داده است و خوردن آنرا به دین ترتیب تاکید نموده و معتقد اسـت کـه بـاعـث ازدیـاد قـوه دیـد و راحـتـى تـنـفـس و پـاک کـردن مـجـارى تـنـفـسـى و تکامل ساختمان مغز و نخاع شده و علاوه بر آن ایجاد خواب راحت نموده و مجارى ادرارى را پاک مى کند.

مصنفین تازه در خصوص فواید این میوه بسیار مفید و ارزنده کمتر داد سخن داده اند لیکن در عین حـال در باره خواص آن ارزش زیادى قائل و معتقدند که بادام سرشار از ویتامین ها آ و ب ، قـنـد، امـلاح ، چربى و صمغ و روغن مایع ، آلبومین بوده و بعلاوه حاوى یک مخمر بسیار ارزشـمـنـد دیـاستازى است بعلاوه حاوى مواد آهکى و مقادیر زیادى فسفر مى باشد که دلیل عـمـل تـقـویـتى این میوه را بر روى دستگاه عصبى به خوبى و بویژه توجیه مى کند. در حـالى کـه بادام به شیوه و به حالت سبز و تازه و هشتاد و هشت درصد آب است در حالت خـشـکـى بـیـش از 4/4 درصـد آب نـدارد. بـقـیـه آب آن بـه مـواد چـربـى تـبـدیـل گـردیـده اسـت چـربى از 19/2 درصد به 20/54 درصد رسیده و مواد از ته از 67/5 در صـد بـه 10/18 درصد بنابراین بادام خشک به مراتب مغذى تر از بادام تازه اسـت ایـن مـیـوه یـک غذاى بسیار گرانبهائى از لحاظ تثبیت کلسیم بر روى بافتهاى بدن مـحـسـوب مى گردد که بخصوص براى تقویت مادران آینده توصیه مى گردد که هم براى مادر و هم براى جنین بسیار مفید است .

مـصرف روزانه آن بین شش تا بیست بادام در نوسان است مى توان آنرا تنها یا همراه با انـجیر یا عسل بجوند. از خوردن زیاد بادام بایستى اجتناب نمود که ممکن است اثر معکوس بـبـخـشـیـد، از بـادام شـیـریـن روغـنـى مـى گـیـرنـد کـه یـک مسهل ملایم مى باشد و هر شخص بالغ بر شصت گرم آنرا مى تواند یکجا سربکشد. در مـورد کـودکـان مـقـدار آن را بـر حسب سن و جثه فرق مى کند اگر بخواهند اثر ملین داشته بـاشـد فـقـط 30 گـرم آن کـفـایـت مـى کـنـد کـه صـبـح نـاشـتـا مـیـل شـود روغـن بـادام را در مـواقـعى که برونشها تحریک یا محتقن شده باشد مصرف مى کـنـنـد، دکتر برتوله خاطر نشان مى سازد که دیوسکورید روغن بادام را به اسم نرم کننده و دافع کننده سنگ مثانه تجویز مى نموده است .

بـه صورت استعمال خارجى هم روغن بادام داروى ارزشمندى بتعداد مى رود همانطور که روغـن بـادام داراى اثـر مـفـیـدى بـر روى روده هـاسـت استعمال خارجى و مالش آن در ناحیه پائین شکم صبح و عصر هم توصیه مى گردد.

کمتر کسى از اثر تسکین دهنده روغن بادام بصورت مالیدنى بر روى اکزما و برطرف خارش و حـصـول بـهبود آن ممکن است بى اطلاع بوده باشد. بالعکس اثر تسکین دهنده در برابر درد گـوش و نـرم کننده پرده صماخ ، روغن بادام را اغلب اشخاص آگاه نیستند. براى این کـار نـصـف قـاشق مرباخورى بادام تلخ را شب ها موقع خواب در گوش مى چکانند. البته فقط یکبار در هفته .

روغن بادام بافتهاى پوست متورم را نرم نموده بخصوص از پوسته پوسته شدن بعد از بهبود بیماریهایى مانند مخملک جلوگیرى مى کند.

بـراى رفـع تـرک پـوست روغن بادام را به میزان مساوى باکره کاکائو مخلوط نموده و در حـمام مارى حرارت داده خوب بسایند و مخلوط کنند. در این موقع پمادى به دست مى آید که مى توان براى از بین بردن ترک پوست استفاده نمود.

هرگاه مخلوطى از یک تخم مرغ با میزانى روغن بادام را که به خوبى زده شده باشد بر روى بواسیر متورم بگذارند موجب تسکین درد و برطرف تورم آن خواهد شد.

حـال مـجـددا بـه مـیوه بادام برگردیم . بادام به سبب دارا بودن خاصیت اختلاط و امتزاج ، هـرگـاه بـا جـوشـانـده اى از غلات مثلا فرنى گندم کوبیده مخلوط و ممزوج و پخته گردد باعث بر آمدن و قابل هضم شدن آن شده و فسفر موجود در آن بر روى کلسیم تثبیت مى کـنـد. بـادام نـه فـقـط خـواص مـغذى بودن خود را بر روى ارگانیسم به منصه ظهور مى رسـانـد بـلکـه سـایـر مـوارد غـذایـى دیـگـر را نـیـز مـشـمول خواص خود مى نماید. به طور خلاصه باید گفت بادام داراى کیفیت ها واقعا مفید و طبیعى مى باشد.

آناناس

آنـانـاس تـازه داراى مـخـمـر بـسیار قیمتى با نام پائین است که بر روى معده اثر بسیار نکویى دارد. آب آناناس را در آفریقا براى درمان هر گونه مسمومیتى به کار مى برند بعلاوه بسیار مدر بوده و در واقع عقب افتادگى قاعده زنانه آنرا تجویز مى کنند.

از آنـانـاس عـصـاره اى اسـتخراج مى گردد که داراى خواص ضد تورم است بعلاوه جز میوه هـایـى لاغـر کننده به تعداد مى رود. از طرف دیگر به سبب سرشار بودن از مواد قندى و ویـتـامـیـن هاى آ، ب و ث بسیار نیرو بخش است .بعلاوه آب آن براى درمان بعضى گلودردها به کار مى رود و به صورت استعمال خارجى براى مراقبت پوست از آن استفاده مى کنند.

آنـانـاس عـلاوه بر املاح داراى آنزیمى به نام بروملین مشابه پا پائین است که بـاعـث سـهـولت عـمـل هـضـم شـده و بـر ضد بعضى بیماریهاى انگلى هم از آن بهره مى گیرند.

عـصـاره آنـانـاس بـا نـام آناناز)در پزشکى مصرف روزانه دارد و بر علیه اغلب عفونتها به کار مى رود.

گلپر

گلپر یک محرک خوبى براى دستگاه گوارش بوده و بعلاوه انقباضات عصبى معده را از بین مى برد. این گیاه را در خصوص آسم تنگى نفس ، هر نوع اختلالات و هواخوردگى تـجـویـز و مـصـرف مى کنند. بعلاوه در تسهیل جریان خون قاعدگى به کار مى برند. از گـلپـر در شـیـریـنـى پـزى و بـعـضـى خـوراکـها هم استفاده مى کنند، ترشى گلپر و گل گلپر هم بسیار لذیذ بوده و به هضم غذا یاری موثرى مى نماید.

انسیون سبز (بادیان ، رازیانه)

انـسـیـون بـه هـضـم غـذا کـمـک نـمـوده تـشـنـجات غیر ارادى و دردناک آسم تنگى نفس و هوا خـوردگـى را تـسـکـیـن داده جـریـان خـون قـاعـدگـى را تـسـهیل مى نماید بعلاوه گازهاى روده را دفع و در تخمیرهاى غذایى دخالت و شرکت مى کند انسیون مدر بسیار خوبى است .

ایـن گـیـاه بـراى مـعـطـر سـاخـتـن شـیـریـنـى بـه کـار رفـتـه اسـت و آنـهـا را بـه شـکل مطبوعى معطر مى سازد دم نموده آن براى یاری به هضم و دفع گازهاى روده و بسیار مـفـید و موثر است . براى این کار یک قاشق مربا خورى از آن را در یک فنجان آب به مدت دو دقیقه جوشانده و دم کنند.

پسته زمینى

این میوه داراى بعضى اسیدهاى بسیار گرانبهائى (آرژینین ، هیستیدین ، سیستین و لیزین) مـى باشد. پسته زمینى سرشار از مواد ازته ، چربى و مواد نشاسته بوده و دانه بسیار مـغـذى اسـت لیـکـن نـبـایـسـتى در مصرف آن اسراف نمود زیرا بدلیل کمبود سلولوز موجب یبوست مى گردد.

آرتیشو

جـاى بسى تاءسف است که آرتیشو را در میزان زیادى آب جوشانیده و املاح معدنى و سایر مـواد مـفیده محتوى در آن را در آب حل شده و به دور مى ریزند ارجح آن است که آرتیشو را بـطـور خـام بخورند یا اگر خواستند بپزند از میزان خیلى کم آب استفاده کنند بطورى کـه امـلاح و مـواد ذیـقـیـمت آن به هدر نرود. موادى که اکنون خواص آنها را از نظر شما مى گذرانیم :

آرتـیـشو از لحاظ غذایى به سبب مواد ازته اى که در یکى از مواد سازنده بدن بوده و از نـظـر آنـکـه سـرشار از مواد ئیدروکربنه است یک نیروبخش قوى محسوب مى گردد. باید مـتـذکـر شـویـم کـه چـون مـواد ئیـدروکـربـنـه آن از ایـنـولیـن و مـشـتـقـات آن تـشکیل شده بنابراین موجب ازدیاد قند خون نشده و مبتلایان به بیمارى دیابت هم مى توانند با کمال اطمینان از این ماده مغذى استفاده کنند.

آرتـیـشـو مـقـوى سـلولهاى کبدى بوده و با تحرک سلولها قدرت سمى آنها را زیادت مى بخشد مصرف زیاد آن موجب کاهش اوره خون مى گردد آرتیشو به دلیل اثر نیکویى که بر روى غده کبد و کلیه ها اعمال مى کند بدون شک موجب تصفیه خون و تقویت قلب مى گردد. ایـن گـیـاه را بـه مـقـدار زیـاد در نارسایى کبد و کلیه ها، احتقاق کبد، سنگ کلیه و کیسه صفرا، مسمویت و اختلالات خون مصرف کنند. بهتر است زنان در طى دوره شیردان از مصرف آرتیشو خوددارى کنند زیرا ترشح را کاهش مى دهد.

آرتـیـشـو بـه سـبـب دارا بـودن ویـتـامـیـن هـاى آ و ب جـذب مـواد غـذایـى را تـسـهـیـل نـمـوده تعادل عصبى برقرار مى سازد و بر روى غدد درون ریز آندوکربن اثر مساعد دارد. آرتیشو به سبب وجود ویتامین آ با مواد عامله موثرى بر روى کبد جمع و ترکیب شـده و در نـتـیـجـه بـه کـار کـبـد اثـر نـیکویى مى بخشد خلاصه آنکه این گیاه یکى از داروهاى معالج عفونتهاى روده اى اسهال و غیره معرفى و شناخته شده است .

جـوشـانـده بـرگ آرتـیـشـو در درمـان اختلالات کبدى و بسیار موثر و مفید است . براى این مـنـظـور یـک بـرگ از آن را براى هر فنجان بکار مى برند، یک قاشق غذا خورى از برگ خـرده کـرده آن را بـه مـدت ده دقـیـقـه جـوشـانـده سـپـس دم مـى کـنـنـد و یـک فـنـجـان قبل از هر غذا مى نوشند.

مارچوبه

خـواص مـدر بـودن مـارچـوبـه خـیـزهـاى بـا مـنشاء قلبى ، سنگهاى مجارى ادرار، نقرس و رومـاتـیـسم ، این گیاه را بسیار ارزشمند ساخته است . بعلاوه قند ادرار را در بیمارستان مـبـتـلاء به دیابت کاهش داده واحتقان طحال را از بین مى برد. منگنز و ویتامین آ موجود در این گـیـاه مـوجب سبک شدن کار کبدشده و بر روى فعالیت کار کلیه ها، رباطها و پوست هم بسیار موثر است منگنز و ویتامین آ موجود در این گیاه موجب سبک شدن کار کبد شده و بـر روى کـار کـلیـه و ربـاطـهـا و پـوسـت نـیـز مـوثـر اسـت . به سبب شوره موجود در مـارچـوبـه ایـن مـاده غـذایـى را جز تصفیه کنندگان خون به تعداد آورده است بعلاوه اثر نـیکوى آن در اکزما و سیفلیس مسلم و شناخته شده است . وجود فسفر ویتامین ب در مارچوبه باعث شده است که آنرا در ضعف اعصاب تجویز و توصیه مى کنند بعلاوه در ضعف عمومى و بیحالى ونظایر آن ...

مـاچـوبـه را بـایـسـتى در کمترین میزان ممکن آب جوشانید تا مواد ذیقیمت و املاح آن به هدر نـرود. مـمـکـن اسـت آنـرا بـصـورت خـام رنـده نموده به غذا اضافه نموده و مصرف کنند در صـورتـیـکـه دستگاه آبلیموگیرى موجود باشد مى توان آب آنرا گرفته و به مدت یک هفته هر روز یک چهارم لیوان میل کنند.

بادمجان

بـادمـجـان بـسیار مدر خنک کننده بوده تحرکات عصبى را تسکین مى دهد این ماده غذایى اثر نـیکویى بر روى کلیه ها، امعاء و احشاء و غدد معدى - روده اى دارد، کبد و لوزالمعده دارد و بـراى رفـع کـمـخـونـى بـسـیار مفید است ، بخصوص اگر به صورت خام مصرف گردد، بـهتر است بادمجان را بر روى آتش بگیرند تا پوست آن به آسانى کنده گردد و پیاز و روغـن زیـتـون نـیـز اگـر بـه آن اضـافـه شـود خوراک مطبوع و مفیدى به دست مى آید. از بادمجان خورکهاى مطبوع و مختلف و خورش تهیه نموده و یکى از مواد غذایى بسیار مطلوب است .

آوکادو

سـرشـار بـودن ایـن مـیوه از چربى سبب شده است که حالت اسیدى ادرار را زیاد کند و در نـتـیـجـه از تـکـثیر و رشد بعضى میکروبها مضر موجود در ادرار جلوگیرى نماید. مثلا در مـواقـعـى کـه کـسـى مـتـبـلاء بـه عـفـونـت حـاصـله از رشـد و نـمـو کـلى بـاسـیل در مجارى ادرارى شده باشد از این میوه استفاده مى کند. هضم این میوه آسان بوده و در عـفـونت ها و اختلالات معده ، روده ، کبد و کیسیه صفرا توصیه و تجویز مى گردد. وجود ویـتامین آ و ب خاصیت متعال کننده دستگاه عصبى و تغذیه اى به آن بخشیده است . از لحاظ اسـتعمال خارجى در بعضى اختلالات پوستى بویژه در تصلب پوست خدمات مفید و مـؤ ثـرى انـجام مى دهد. در این گونه موارد پس از پوست کندن آن را له نموده مانند پماد بر روى پوست بگذارند.

جو صحرائى یا جو دوسر)

جـو صـحـرائى یـکـى از غـلاتـى اسـت که بیشتر غذاى اساسى (قوت غالب) اهالى منطقه ها سـردسـیـر را تشکیل مى دهد. اهالى اسکاتلند، کشورهاى اسکاندیناوى و نظایر آن ها غذاى مـلى شـان عـبـارت از یـک نـوع حـلیـمـى اسـت کـه بـا جو دو سر تهیه مى گردد. بلغور جو صـحـرائى را در آب جـوشـانـده سـپس قند و شیر خام به آن مى افزایند. جو صحرائى از زمـان هـاى کـهـن بوسیله یونانیها، رومیها، آلمانیها و اهالى فرانسه قدیم شناخته شده بود لیکن اهالى مصر قدیم و عبرتها آن را نه مى شناخته و نه کشت مى نموده اند. در چین هم حتى تا ده قرن پیش از این غله شناخته نشده بود.

جـو صـحـرائى سـرشـار از مـواد چـربـى ، ئیـدرات دو کـربن ، مواد معدنى ، سدیم ، آهن ، کلسیم ، مهمیم و فسفر مى باشد. مصرف این غله باعث تقویت قدرت ماهیچه ها شده و تـا حـدى جـنبه تحریک کنندگى دارد بدین جهت استفاده از آن براى اشخاص زیاد عصبانى مناسب نیست .

بـالعـکس در درمان ضعف عضلانى ، عصبى یا روانى بسیار موثر بوده و در نتیجه سرعت بخشیدن به مبادلات موجب گرم شدن و تحریک بدن مى گردد.

جـو صـحـرائى مدر، مقوى ، خنک کننده بوده و در برابر مسمومیت اوره ، کمبود قند خون اثر بـسیار مفید وموثرى دارد. بعلاوه در دیابت هم توصیه و تجویز مى گردد. دکتر لکلرک خاطر نشان مى سازد که این غله داراى هورمونى مشابه هورمون فولیکولین مى باشد که بر روى عدم توانائى جنسى اثر مى کند. جو صحرائى در بین سایر غلات یگانه غله اى اسـت کـه غـده تـیـروئید را تحریک مى کند. بنابراین مصرف آن براى مبتلایان به کمبود کار تیروئید و غدد لنفى توصیه و تجویز مى گردد.

علاوه بر مصرف جو صحرائى در حلیم یا غذاى سنتى که در بالا توضیح آن داده شد این غله را بـه صـورت پـولک و ورقـه هـاى نـازکـى در آش یـا بـعضى غذاها به کار مى برند. براى تهیه یک نوشابه مدر و ملین ملایم به نسبت 20 گرم جو صحرائى را در هر لیتر آب به مدت سى دقیقه جوشانده پس از خنک شدن و صاف کردن آن را بنوشید.

چـنـین توصیه شده است که بچه ها و بیماران مبتلا به اختلالات دماغى را بر روى تشکى که از خوشه هاى جو صحرائى تهیه شده باشد بخوابانند.

زغرور

زعـرور داراى هـمـان خـواص و مـشـخـصـات زلزالک و ازگیل مى باشد.

موز

مـوزى را کـه مـا مـعـمـولا مـصـرف مـى کـنـیـم مـیـوه اى اسـت کـه پـس از چـیـدن آن را در مـحـل مـخـصـوصـى قـرار داده و بـوسـیـله گـاز شـیـمـیـایـى آن را رسـانـیـده بـنابراین از شـکـل طـبـیـعـى خـود تـا حـدى خـارج شـده اسـت . بـهـر حـال بـهـتـریـن طـریـقـه مـصـرف ایـن مـیـوه آن اسـت کـه یـک سـاعـت قـبـل از خـوردن آن را پـوسـت کـنـده و بـه قطعاتى تقسیم کنند و یا آنکه در صورت امکان بـخـوبـى له کـرده و در سـالاد بـریـزنـد. در این موقع ملاحظه خواهند کرد که به مراتب شیرین تر از مواقعى است که بلافاصله پس از پوست کندن آن را مى خورند.

مـوز خـشـک شـده که در مزارع فراوری این میوه تهیه مى کنند بقدرى مغذى است که بایستى بـه اعـتدال از آن استفاده نمود. موز خشک تمامى خواص موز تازه را دارا بوده و سرشار از فـسـفر، مهمم ، پتاسیم ، آهن و بخصوص مواد ئیدرات دوکربن (نشاسته و قند) مى باشد. ویـتامین هاى آ و ب و ث موجود در این میوه اهمیت نقشى را که در تغذیه ، نمو و رشد دستگاه استخوانى و تعادل عصبى ایفا مى کند بخصوص توجیه مى نماید. سلولوز موجود در موز بسیار کم است بدین جهت مصرف مرتب و زیاد آن ممکن است موجب یبوست گردد.

ریحان

ریحان را به صورت سبزى خوردن و هم جزو سبزیهاى سالاد مصرف مى کنند. بعلاوه در بـعـضـى سـوپـها مى ریزند. ریحان را یکى از سبزیهاى درمان کننده مى شناسند. بطور کلى این سبزى داراى خاصیت ضد تشنج هاى دردناک بوده و بخصوص در اسپاسمهاى معده ، سـرگیجه ، میگرن و بیخوابیهاى عصبى بسیار مفید و موثر مى باشد. بعلاوه در ضعف و بیحالیهاى عصبى و اضطرابهاى صرعى جنبه درمانى دارد.

ریـحـان هـضـم غـذا را آسـان مى کند و براى آن که اثر آن تشدید گردد یک قاشق غذاخورى برگ ریحان را در یک فنجان آب جوش دم مى کنند و پس از مصرف غذا بنوشند.

برگ چغندر

برگ چغندر نرم کننده و خنک کننده بوده و تا حدى داراى خاصیت ملین بودن است بنابراین مـى تـوان آن را درمـان یـبوست نمود و علاوه و تحرکات مجارى ادرار را از بین برده برگ چـغـنـدر طـحـال را از التهاب بیرون مى آورد و در معالجه بیمارى هاى پوستى و بواسیر مصرف آن را بسیار مفید و موثر واقع مى گردد.

در مـورد اسـتـعـمال خارجى ،برگهاى پخته آن را به اسم ضماد گرم بر روى کورک و دمل مى گذارند.

چغندر قرمز

چـغـنـدر قـرمـز به سبب سرشار بودن از قند طبیعى و مغذى و نیرو بخش بوده و به دلیل دارا بـودن مـنـیـزیم زیاد بر روى ساختمان و تشکل استخوان بندى بسیار مفید و موثر مى بـاشـنـد، یـکـى از مـیـوه هاى بسیار مفید و مهم به تعداد مى رود بعلاوه در ساختمان اخلاط مختلف بدن دخالت دارد و تاثیر مى گذارد. چغندر به مناسبت فسفر و ویتامین ب که در آن مـوجـود است داراى قدرت سازندگى و تتازه حیات مواد لیفى اعصاب بوده و اثر تسکین دهـنـده اى بـر روى دسـتگاه عصبى دارد. به سبب خواص مزبور و وجود ویتامین ث ، مصرف چـغـنـدر را در بـیـمـارى هـاى ورم اعـصـاب و ضـعـف لاغـرى و مـفرط، دیابت و حتى سرطان و سـل تـوصیه و تجویز مى کنند. این ماده مغذیى داراى روبیدیم ، یک عنصر رادیو اکتیو نـیز مى باشد که به طور فعالانه در هضم غذا تاثیر نموده و جذب مواد غذایى را سرعت مى بخشد بدین جهت است که آنرا در مبتلایان به کمخونى و کسانیکه دچار فقر مواد معدنى هستند به کار برده و مصرف آنرا تاکید و توصیه مى کنند.

از آنـجـا کـه چـغندر در نتیجه پخته شدن قسمت اعظم خواص خود را از دست مى دهد ضروری است آنرا رنده نموده و هرچه ممکن است بصورت خام مصرف گردد خواه به تنهایى و یا به همراه سـبـزى هـاى خـام دیـگـر مـصـرف گردد در مواردى که مصرف آن ضرورى و فورى است مى تـوان از عـصـاره آن استفاده نمود و آنرا روزانه یک لیوان به مدت یک هفته الى چهار هفته مـیـل نماید. در صورتیکه طعم زیاد شیرین آن زننده به نظر آید ممکن است کمى به آن آب لیمو اضافه کنید.

گندم

گـندم یکى از غلات بسیار مهم مغذى است که قوت اغلب اهالى کشورهاى زیادى از دنیا را تـشـکـیل مى دهد این غله حاوى عناصر لازم براى حیات بشر بوده و بویژه سرشار از مواد معدنى شناخته شده و از قبیل پتاسیم ، سدیم ، کلسیم ، مهمیم ، گوگرد، فلوئور، کلر، کـبـالت ، سلیسیم ، ید، آرسنیک و غیره مى باشد یک دانه گندم مانند یک تخم مرغ گیاهى واقـعى است پوست با سبوس آن نمایانگر پوست خارجى تخم بوده و ماده داخلى آن حاوى آلبـومـن (گـلووتـن و آلورون و چربى فسفردار مى باشد، بعلاوه در این مـحـل یـک نطفه جنینى هم وجود دارد. در صورتیکه دانه گندم را کاملا خشک نگاهدارند ممکن اسـت بـراى مـدت کـوتـاه نـامـحـدودى سـالم بـمـاند و به هیچ وجه خراب یا فاسد نگردد. حـال اگـر مـجـددا بـه ساختمان گندم نظرى بافکنیم مشاهده مى کنیم که پوست خارجى یا بـشـره دانـه گـنـدم از سـلولهـاى مـخـصـوصـى تـشـکـیل شده پس از آن قشر میانى و سپس سـلولهـاى آلورون مـنـطـقـه سـرشـار از مواد چربى ، فسفر و ویتامین آ) و بعد از آن منطقه زجاجى سرشار از سیلیس و فلئور، سلولهاى گلوتن منطقه سرشار از پروتئین و مهمیم و ویـتـامین ب و سلولهاى نشاسته اى منطقه سرشار از مواد اولیه ئیدروکربنه و پتاسیم بـه تـرتیب دیده مى گردد گندم پس از آنکه تبدیل به آرد شده و به صورت نان در آید تـمـامـى عـنـاصـر گـفـتـه شـده در بـالا را دارا نـخـواهـد بـود مـگـر آنـکـه بـصـورت کـامـل و هـمـراه بـا سـبـوس بـکـار بـرده بـاشـنـد در صـورت کـامـل و هـمـراه بـا سـبوس بکار برده باشند در ژ آرد را از الک درشت ترى بگذارنند مى تـوان گـفـت در حـدود 85 تـا 90 درصد عناصر و مواد محتوى در گندم در آرد باقى خواهد ماند و یک نان خوش طعم و خوشمزه مغذى به ما خواهد داد. باید دانست که نان به تنهایى یک غذاى متعادل محسوب مى گردد نان سفید موجب یبوست شده و منشا تخمیرهاى گندزا مى باشد در حالى که خاصیت مغذى بودن خود را از دست مى دهد در نان سفید 100 واحد ویتامین بـا مـقـایـسـه بـا 430 واحـد مـحـتـوى در نـان در نـان کـامـل وجـود دارد نـان کـامـل بـایـستى از آرد کامل ، نمک ، آب و خمیر ترش تهیه و در تنور پـخـتـه شـود عـلاوه بـر آن مـى تـوان گـنـدم را بـطـور کـامـل مـانند برنج به صورت آش ، حلیم و سایر غذاها مصرف کرد یا آنکه آنرا بوسیله آسـیـابـهـاى دسـتـى نـرم کـرده در فـرنـى ، کلوچه ، نان شیرینى و غیره به کار برند. بـهـتـریـن صـبـحـانـه براى بچه ها فرنى آرد گندم و است . بعلاوه یک غذاى یاریى است بـراى افـراد کـم خون ضعیف و کسانى که دچار کمبود املاح و مواد معدنى مى باشند و به تعداد مى فرایند بعلاوه مى توان آنرا به یک ماده غذایى مقوى به جهت اشخاصى که کارهاى سخت را انجام مى دهند دانست . جوانه گندم هم یکى از مواد غذایى ضرورى است و ضروری است .

حـال اگـر مـجـددا بـه ساختمان گندم نظرى بافکنیم مشاهده مى کنیم که پوست خارجى یا بـشـره دانـه گـنـدم از سـلولهـاى مـخـصـوصـى تـشـکـیل شده پس از آن قشر میانى و سپس سـلولهـاى آلورون مـنـطـقـه سـرشـار از مواد چربى ، فسفر و ویتامین آ) و بعد از آن منطقه زجـاجـى سـرشـار از سـیلیس و ژ، سلولهاى گلوتن منطقه سرشار از پروتئین و مهمیم و ویتامین ب و سلولهاى نشاسته اى منطقه سرشار از مواد اولیه ئیدروکربنه و پتاسیم به تـرتـیـب دیـده مـى شـود گـنـدم پـس از آنکه تبدیل به آرد شده و به صورت نان در آید تـمـامـى عـنـاصـر گـفـتـه شـده در بـالا را دارا نـخـواهـد بـود مـگـر آنـکـه بـصـورت کـامـل و هـمـراه بـا سـبـوس بـکـار بـرده بـاشـنـد در صـورت کـامـل و هـمـراه بـا سـبـوس بـکـار بـرده بـاشـنـد در صورتیکه آرد را از الک درشت ترى بـگـذارنـند مى توان گفت در حدود 85 تا 90 درصد عناصر و مواد محتوى در گندم در آرد باقى خواهد ماند و یک نان خوش طعم و خوشمزه مغذى به ما خواهد داد. باید دانست که نان بـه تـنـهـایـى یـک غـذاى مـتـعـادل مـحـسـوب مى گردد نان سفید موجب یبوست شده و منشا تـخـمیرهاى گندزا مى باشد در حالى که خاصیت مغذى بودن خود را از دست مى دهد در نان سـفـیـد 100 واحـد ویـتـامـیـن بـا مـقـایـسـه بـا 430 واحـد مـحـتـوى در نـان در نـان کـامـل وجـود دارد نـان کـامـل بـایـستى از آرد کامل ، نمک ، آب و خمیر ترش تهیه و در تنور پـخـتـه شـود عـلاوه بـر آن مـى تـوان گـنـدم را بـطـور کـامـل مـانند برنج به صورت آش ، حلیم و سایر غذاها مصرف کرد یا آنکه آنرا بوسیله آسـیـابـهـاى دسـتـى نـرم کـرده در فـرنـى ، کلوچه ، نان شیرینى و غیره به کار برند. بـهـتـریـن صـبـحـانـه براى بچه ها فرنى آرد گندم و است . بعلاوه یک غذاى یاریى است بـراى افـراد کـم خون ضعیف و کسانى که دچار کمبود املاح و مواد معدنى مى باشند و به تعداد مى فرایند بعلاوه مى توان آنرا به یک ماده غذایى مقوى به جهت اشخاصى که کارهاى سخت را انجام مى دهند دانست . جوانه گندم هم یکى از مواد غذایى ضرورى است و ضروری است . موقعى که گندم جوانه زند تغییر شکل داده و ترکیب بسیار ارزنده اى به دست مى دهد.

در حـالى که در یکصد گرم گندم 45 میلى گرم کلسیم وجود دارد این میزان در یکصدگرم جـوانـه گندم به 71 میلى گرم مى رسد بعلاوه میزان فسفر از 423 میلى گرم به 1050 مـیـلى گـرم در یـکـصـد گـرم جـوانـه گـنـدم بـالغ مـى شـود مـقـدار مـنـیـزیـم مـیـز از سال 133 میلى گرم 5 مـیـلى گـرم در نـان سـفید به 342 میلى گرم در گندم جوانه زده ترقى مى کند براى تـهـیـه جوانه گندم ضروری است گندم سالمى که خرد و شکسته نباشد تهیه نمود آنرا کاملا شـسـتـه و در یـک ظـرف مـحـتـوى آب نـیم گرم بریزند و بگذارند تا مدت 24 ساعت خیس بماند و پس از آن آنرا در ظرفى که زیاد گود نباشد ریخته و مرطوب نگه دارند و همه روزه آنرا مرطوب کنند گندم را پس از آن سه تا چهار روز در تابستان جوانه مى زند پس از آن کـه جـوانـه هاى سفید رنگ بیرون آمد مى توان بلافاصله مصرف نمود دقت کنند همه روزه ایـن کـار را براى مصرف روزهاى بعد تهیه ببینند. برترین طرز مصرف آن است که روزى سـه الى چـهـار قـاشـق غـذاخـورى از جـوانـه را مـخـلوط بـا غـذا میل کنند.

ضروری است جوانه گندم را به میزان زیاد مصرف مى کنند زیرا این ماده غذایى بسیار مقوى و مـغذى است کسانیکه دچار ازدیاد فشار خون یا مستعد به این عارضه مى باشند بایستى در مصرف جوانه گندم جانب احتیاط را رعایت کنند.

در صـورتـیکه بخواهیم عناصر متشکله در گندم را یک به یک توضیح داده و خاص هر کدام را توصیف کنیم باید بگوییم که :

آلبـومـیـنى که به نطفه گندم چسبیده است حاوى مواد اصلى مغذى و املاح معدنى مى باشد که در بین آنها مى توان از آهک براى استحکام استخوانها و پتاسیم یاری کننده جذب چربى و دفـع فضولات ، روى مورد لزوم براى نمو بافتها و آرسنیک براى گلبولهاى سفید و قـرمـز خون و روغن به اسم ملین و غلات و دیاستاز مخمرها که اکسیژن را هوا را تثبیت مى کـنـد نـام بـرد. بـخـصوص در سبوس گندم مخمرهائى وجود دارد که علاوه بر طعم و مزه خوشى که به نان مى دهد آنرا به رنگ زرد طلائى قشنگى در مى آورد.

موقعى که گندم جوانه زند تغییر شکل داده و ترکیب بسیار ارزنده اى به دست مى دهد. در حـالى کـه در یـکـصـد گـرم گندم 45 میلى گرم کلسیم وجود دارد این میزان در یکصدگرم جـوانـه گندم به 71 میلى گرم مى رسد بعلاوه میزان فسفر از 423 میلى گرم به 1050 مـیـلى گـرم در یـکـصـد گـرم جـوانـه گـنـدم بـالغ مـى شـود مـقـدار مـنـیـزیـم مـیـز از سال 133 میلى گرم 5 مـیـلى گـرم در نـان سـفید به 342 میلى گرم در گندم جوانه زده ترقى مى کند براى تـهـیـه جوانه گندم ضروری است گندم سالمى که خرد و شکسته نباشد تهیه نمود آنرا کاملا شـسـتـه و در یـک ظـرف مـحـتـوى آب نـیم گرم بریزند و بگذارند تا مدت 24 ساعت خیس بماند و پس از آن آنرا در ظرفى که زیاد گود نباشد ریخته و مرطوب نگه دارند و همه روزه آنرا مرطوب کنند گندم را پس از آن سه تا چهار روز در تابستان جوانه مى زند پس از آن کـه جـوانـه هاى سفید رنگ بیرون آمد مى توان بلافاصله مصرف نمود دقت کنند همه روزه ایـن کـار را براى مصرف روزهاى بعد تهیه ببینند. برترین طرز مصرف آن است که روزى سـه الى چـهـار قـاشـق غـذاخـورى از جـوانـه را مـخـلوط بـا غـذا مـیـل کـنـنـد. لازم اسـت جـوانه گندم را به میزان زیاد مصرف مى کنند زیرا این ماده غذایى بـسـیـار مـقـوى و مـغـذى اسـت کسانیکه دچار ازدیاد فشار خون یا مستعد به این عارضه مى باشند بایستى در مصرف جوانه گندم جانب احتیاط را رعایت کنند.

در صـورتـیکه بخواهیم عناصر متشکله در گندم را یک به یک توضیح داده و خاص هر کدام را توصیف کنیم باید بگوییم که :

آلبـومـیـنى که به نطفه گندم چسبیده است حاوى مواد اصلى مغذى و املاح معدنى مى باشد که در بین آنها مى توان از آهک براى استحکام استخوانها و پتاسیم یاری کننده جذب چربى و دفـع فضولات ، روى مورد لزوم براى نمو بافتها و آرسنیک براى گلبولهاى سفید و قـرمـز خون و روغن به اسم ملین و غلات و دیاستاز مخمرها که اکسیژن را هوا را تثبیت مى کـنـد نـام بـرد. بـخـصوص در سبوس گندم مخمرهائى وجود دارد که علاوه بر طعم و مزه خوشى که به نان مى دهد آنرا به رنگ زرد طلائى قشنگى در مى آورد. ذکر این نکته لازم اسـت کـه ویـتـامـیـن ب 1 بـخـصـوص در جـنین نطفه گندم یافت مى گردد. این ویتامین براى تـعـادل عـصـبـى وجـودش لازم و ضـرورى اسـت هـمـچـنـیـن ویـتامین ا که براى برطرف نازائى جلوگیرى از آسم یا تنگى نفس و دیابت ، بیمارى قلبى و بعضى انواع سرطان مفید است و بعلاوه ویتامین پ پ که بر قسمتى از مراحل تغذیه دخالت و تاثیر دارد عناصر دیگرى هـسـتـنـد کـه در گـنـدم یـافـت مـى شـود. امـا در بـاره سرطان بویژه چنین دریافته اند که سـلولهـاى سـرطـانـى دچـار کمبود مهمیم و سیلیس مى باشند در حالیکه این دو عنصر در دانـه هـاى گـنـدم کـامـل و فـراوانـى یـافـت مـى شـود بـنـابـرایـن مـصـرف گـنـدم کامل اگر معالج این بیمارى موحش نباشد لااقل جلوگیرى کننده و محافظ بسیار با ارزشى خواهد رفت .

گل گاوزبان

هـر گـاه گـل گـاوزبـان تـازه را ریـز و خـرد کـرده در سالاد سبزى بریزند طعم بسیار خوبى به آن مى دهد. بعابى که برگ این گیاه دارا مى باشد مجب برطرف خستگى و یبوست مـى گـردد و بـخـصوص در نزد مستعدین و ورم روده که دچار کم خونى و کمبود ترشحات مواد صفراوى مى باشند موجب تسریع کار کبد مى گردد.

گـل گـاوزبـان تـصـفـیـه کـنـنـده خـون و مـزاج بـوده و در مـوارد بـیـمـاریـهـاى پـوسـتى تـبـخـال یـا اخـتلالات مجارى تنفسى ، خوردن سالادى که از میزان مساوى شاهى آبى ، علف ادرارى و گل گاوزبان تهیه گردد و یک سالاد مقوى ترى به دست خواهد آمد براى دم کـردن گـل گـاوزبـان ده گـرم گل گاوزبان را در یک فنجان آب جوشان ریخته و به مدت ده دقیقه دم کنید و سپس گل گاوزبان را میل نمایید.

دارچین

دارچـیـن کـه یـکى از مواد ضد کرم روده است هم داراى خاصیت تحریک کنندگى اشتهاست . هـمـچـنـیـن روغـنـى در آن دارد که از آن یازده عنصر مختلف به دست مى آید که داراى خواص عفونى و جلوگیرى از گندیدگى مى باشد.

منبع:تبیان زنجان

ارسال به وسیله کاربر محترم سایت :mohamadsh74

منبع: راسخون
انتشار: 11 مهر 1400 بروزرسانی: 11 مهر 1400 گردآورنده: upst.ir شناسه مطلب: 1806

به "خواص و فواید میوه جات ، غلات ، بقولات" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خواص و فواید میوه جات ، غلات ، بقولات"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید